Styre og stell

Slippen som opplæringsarena

HvasserProsjektKystarenaStiftelsen Sandefjord Kystkultursenter ville tilby en maritimt preget opplærings- og arbeidstreningsarena for personer som trenger tilpasset motivering for å komme seg i arbeid eller i videre utdanning. I samarbeid med L/K Hvasser, Gokstad kystlag og ansvarlige  for Gaiahallen ble Prosjekt kystarena en realitet og de første prosjektdeltakerne er allerede i sving. 

Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter ble opprettet i 2004 av Sandefjord kommune, Anders Jahres Humanitære Stiftelse og Gokstad kystlag. Tomta som stiftelsen disponerer på Huvik brygge er regulert til kystkulturformål og stiftelsens mål er gjennom ulike tiltak å fremme lokal kystkultur, samt legge rammer for humanitær/sosial virksomhet.

– Til stiftelsens mål hører å bidra til samhandling mellom eldre og yngre slik at kunnskap overføres til neste generasjon, og gi dette en sosial og humanitær ramme. Samfunnets behov for å få primært unge mennesker inn i deltakelse i samfunns-  og arbeidsliv er bakgrunn for etablering av Prosjekt kystarena i samarbeid med private og  offentlige samarbeidspartnere, forteller kystkultursenterets leder Ivar Otto Myhre.

Det er et mål for prosjektet å drive individuelt tilpasset opplæring og arbeidstrening for personer som trenger motivering for å komme i arbeid eller i videre utdanning. Prosjektet vil ta i bruk frivillig kompetanse innen det kystkulturelle miljøets fagområder som trearbeid, metall, maskin, restaurering og kosthold.

Starter smått

Prosjektet er nå i gang, først i det små, men forhåpentligvis i større skala etter hvert. Gokstad kystlag har fra før av ry på seg for å være en inkluderende arena.

– Medlemmene av kystlaget vil heretter møte en del folk, fortrinnsvis unge voksne, som vanligvis ikke ferdes på vårt område. Ønsk også disse velkommen til oss, og slå gjerne av en hyggelig prat, oppfordrer Ivar Otto.

Prosjektleder Malcolm trenger også av og til en hjelpende hånd, så det er fint om vi bryr oss når det er behov for hjelp eller støtte i en eller annen form. Foreløpig har prosjektet base Glasgowhuset, samtidig som arbeidstrening skjer om bord i L/K Hvasser og i Gaiahallen.

Tiltaket Kystarena

Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter stiller Glasgowhuset med møterom, kjøkken, dusj/toalett og sosiale rom til disposisjon for prosjektet. Gaiahallen åpner også sine møterom, dusj/toalett, kjøkken og verksted. Den tidligere loskrysseren Hvasser vil være tiltakets maritime hovedobjekt, der det vil skje opplæring i praktiske ferdigheter innenfor en rekke fagområder. Gokstad kystlag har fasiliteter for flere håndverksfag. Stiftelsen vurderer etablering av flere lokaler for dette og fremtidige  prosjekter.

Tiltaket er etablert som et prosjekt med tre års varighet. Ansatt prosjektleder Malcolm Hurtley vil ivareta målsetting og faglig innhold i samarbeid med NAV og Sandefjord kommune. Sistnevnte er i tillegg til rollen som faglig premissleverandør også den som velger ut deltakere. En styringsgruppe vil følge opp tiltaket i prosjektperioden og ivareta inngåtte avtaler og intensjoner.

Del av levekårssatsing

Alle samarbeidspartnere kan søke om midler fra offentlige og private bidragsytere med begrunnelse i tiltaket eller deler av dette. Prosjektet Kystarena ble vedtatt i stiftelsens styre desember 2014, prosjektleder tiltrådte i april og deltakere er allerede i sving fra mai 2015.

Prosjektet drives med bakgrunn i en avtale mellom Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter, NAV og Sandefjord kommune. Disse vil ut fra sine satsningsområder foreta utvelgelse av deltakere. På denne måten er prosjektet en del av kommunens satsning på bedring av levekår.

L/K Hvasser med sine frivillige medarbeidere samarbeider aktivt med Prosjekt Kystarena. Samarbeidspartnere til prosjektet stiller med fagpersonale, fortrinnsvis basert på frivillighet, som kan bidra med kompetanse for opplæring i kortere eller lengre perioder. Det søkes samarbeid med næringsliv og lokale bedrifter med mål om utprøving, arbeidspraksis og kompetanseutvikling for deltakerne i tiltaket.

Kontaktperson for L/K Hvasser: Jan R. Kristiansen, jrk@hvasser.org

Les mer om prosjektet og loskrysseren Hvasser på www.hvasser.org